กลับไปเว็บไซต์ สภ.ราษีไศลกลับไปเว็บไซต์ สภ.ราษีไศล
line decor สถานีตำรวจภูธรราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 โทร. 0-4568-1240 >>> RASISALAI POLICE STATION สถานีตำรวจเพื่อประชาชน บริการดุลญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว>บริการด้วยน้ำใจ โปร่งใสเป็นธรรม ทุกข์มา สุขสบายกลับ มุ่งมั่นสร้างสรรค์สู่บริการที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรม ศิลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
Today   ลำดับที่เข้าชม Free Hit Counter  >  เวลา ;                   ส่งข้อมูลข่าวสารถึง สภ.ราษีไศล ทาง E-mail คลิก >> ส่งเมล์ถึง Webmaster
line decor

กลับเว็บไซต์ สภ.ราษีไศลกลับหน้าแรก   แนะนำสถานีตำรวจภูรราษีไศล แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์   คลิกดาวโหลดแบบฟอร์ม ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ จนท.ตร.สภ.ราษีไศลคลิกดู วี ดี โอ สภ.ราษีไศล ที่อัพโหลด

 

ศรส.ลต.สภ.ราษีไศล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การเลือกตั้ง สภ.ราษีไศล
เยี่ยม สภ.ราษีไศล
  
ประชาชนควรรู้  
ภาพถ่ายต่าง ๆ อาจช้าหน่อยโปรดรอ  
หัวหน้าสถานีตั้งแต่ตั้ง ถึง ปัจจถุบัน 
โดยสังเขป
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  
ข้อมูลข้าราชการตำรวจชันสัญญาบัตร สภ.ราษีไศล 
รายชื่อข้าราชการตำรวจ สภ.ราษีไศลช
แบบฟอร์มฝากบ้านไว้กับตำรวจ
โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ สภ.ราษีไศล


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ณะกรรมการบิหารข้อมูลข่าวสารทางราชการ สภ.ราษีไศล
แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ สภ.ราษีไศล
การจัดซื้อจัดจ้าง ของ สภ.ราษีไศล
ข้อมูลทั่วไปอำเภอราษีไศล
 
134 พ.ร.บ. ที่มีสินบนรางวัลและ โทษทางอาญ
    
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540สิทธิได้รู้ (rights to know) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 คู่มือวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ.ข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา
ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ปฎิบัติและประสาน
           
งานกรณีทหารถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา พ.ศ.2544

 
 
ระเบียบว่าด้วยกำหนดหน้าที่การงาน
พ.ศ.2553
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการ
ดำเนินคดีอาญา  พ.ศ.2523
 
 
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 
 
พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 
 
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 
 
พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
 
พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2548 
 
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 
 
พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 
 
พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 
 
พ.ร.บ.ว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2548 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร 
  
 ประมวลกฎหมายอาอา  พระราชบัญญัติต่าง ๆ 
   
  วินัยตำรวจ  อายุการใช้งานครุภัณฑ์ ๒๕๔๗ 
   
  ราคากลางครุภัณฑ์ ๕๗ - ๕๑  การใช้บัญชีคุมครุภัณฑ์แบบใหม่ ยกเลิก ย.59 
   

  ประเภททรัพย์สินที่ต้องจัดทำทะเบียน
คุมทรัพย์สินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

การคำนวณค่าเสื่อมราคา 

กลับเว็บไซต์ สภ.ราษีไศล กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก หน้าแรก\ ผู้บังคับบัญชาในสถานี\ แนะนำสถานี\ กต.ตร.สภ.ราษีไศล\ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา\

พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย  กรุณาแจ้ง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอราษีไศล เลขที่ 540 ถนนรัฐประชา ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   33160
หมายเลขโทรศัพท์   0-4568-1240, หรือ 191 โทรสารหมายเลข 0-4568-1240
หรือแจ้งสถานีตำรวจท้องที่ ที่พบเหตุ
 webmaster